Những Thuật Ngữ Quý Vị Nên Biết

Chọn chữ cái đầu

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Appraisal - ĐỊNH GIÁ

Ước tính về giá trị bất động sản có được từ việc phân tích các dữ liệu về bất động sản; một ý kiến về trị giá.

Annual Percentage Rate (APR) - THƯỜNG NIÊN TỶ GIÁ (APR)

Chi phí của người vay với thời hạn cho vay thể hiện như là một tỷ lệ. Đây không phải là lãi suất.

Beneficiary - NGƯỜI HƯỞNG QUYỀN LỢI

Người nhận những quyền lợi, thường là từ một chứng thư ủy thác; thông thường là người cho vay.

Closing Disclosure (CD) - Công Bố Đóng Hồ Sơ (CD)

Bản Công Bố Đóng Hồ Sơ để cung cấp các công bố hữu ích cho người vay hiểu tất cả các chi phí của giao dịch. Bản này sẽ được trao cho người tiêu dùng ba (3) ngày làm việc trước khi đóng hồ sơ.

Close of Escrow - ĐÓNG BẢO CHỨNG

Thông thường, là ngày người mua trở thành chủ sở hữu hợp pháp và bảo hiểm quyền sở hữu trở nên có hiệu lực.

Comparable Sales - NHỮNG NHÀ BÁN TƯƠNG ĐƯƠNG

Các nhà bán có những đặc điểm tương tự như bất động sản liên quan, được dùng để phân tích trong việc thẩm định. Thường được gọi là "comps."

Consummation - HOÀN THÀNH

Xảy ra khi người vay theo hợp đồng có nghĩa vụ với chủ nợ của khoản vay, không phải, ví dụ như, khi người vay theo giao kèo có nghĩa vụ với người bán trên một giao dịch bất động sản. Thời điểm khi người vay theo hợp đồng có nghĩa vụ với chủ nợ của khoản vay phụ thuộc vào luật Tiểu Bang. Sự hoàn thành này không giống như đóng bảo chứng hay thanh toán.

Deed of Trust - VĂN KIỆN TÍN THÁC

Một văn kiện được dùng ở nhiều tiểu bang cho việc thế chấp.

Deed Restrictions - NHỮNG HẠN CHẾ TRONG VĂN KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG

Những giới hạn trong văn kiện chuyển nhượng chủ quyền bất động sản chỉ ra những hình thức sử dụng nhất định có thể được hoặc không được thực hiện với bất động sản.

Disbursement Date - NGÀY GIẢI NG N

Ngày mà khoản tiền được chuyển ra cho người mua và người bán trong một giao dịch mua hoặc là ngày mà khoản tiền được giao cho người vay hoặc bên thứ ba trong một giao dịch mà không phải là một giao dịch mua.

Earnest Money Deposit - KÝ QUỸ TIỀN ĐẶT CỌC

Việc thanh toán trước một phần của người mua bất động sản để làm bằng chứng có thiện ý mua; tiền đặt cọc hay thanh toán một phần.

Easement - QUYỀN ĐỊA DỊCH

Một quyền, đặc quyền hay lợi ích có hạn cho một mục đích cụ thể mà một bên có được trên mảnh đất của người khác.

Endorsement - CHỨNG THỰC

Là một hợp đồng bảo hiểm chủ quyền, cái gắn thêm hoặc đính kèm làm thành một phần của hợp đồng bảo hiểm mở rộng hoặc hạn chế phạm vi bảo hiểm.

Hazard Insurance - BẢO HIỂM RỦI RO

Bảo hiểm bất động sản phòng ngừa khi hoả hoạn, một số nguyên nhân do thiên nhiên, hành động cố ý gây hư hại, v.v... tùy theo hợp đồng bảo hiểm. Bên mua thường mua thêm bảo hiểm trách nhiệm và bao trả mở rộng cho tài sản cá nhân.

Impounds - CÁC KHOẢN LƯU GIỮ

Một loại tài khoản tín thác được bên cho vay lập ra để tích lũy các khoản tiền của người vay dùng cho việc thanh toán tiền thuế định kỳ, phí bảo hiểm thế chấp và/hoặc phí hợp đồng bảo hiểm trong tương lai, cần thiết để bảo vệ an toàn cho họ.

Legal Description - MÔ TẢ PHÁP LÝ

Mô tả đất đai được luật pháp công nhận, dựa trên các cuộc khảo sát của chính quyền, giải thích chính xác các ranh giới của toàn bộ mảnh đất. Bản mô tả đất này xác định kỹ lưỡng một mảnh đất và không thể nhầm lẫn với bất cứ mảnh nào khác.

Lien - QUYỀN LƯU GIỮ

Một hình thức của quyền nắm giữ tài sản, để đảm bảo cho việc thanh toán các khoản nợ hoặc xả một nghĩa vụ. Ví dụ, bản án, thuế, các khoản thế chấp, chứng thư ủy thác.

Loan Estimate (LE) - DỰ TOÁN CHO VAY (LE)

Bản mẫu dùng để cung cấp các công bố hữu ích cho người vay hiểu các tính năng chính, chi phí và rủi ro của khoản vay thế chấp mà họ đang nộp đơn xin vay. Công bố thông tin ban đầu được đưa ra cho người đi vay ba (3) ngày làm việc sau khi nộp đơn.

Mortgage - THẾ CHẤP

Một công cụ mà nhờ đó bất động sản được cầm cố để bảo đảm việc hoàn trả khoản vay.

PITI

Khoản thanh toán bao gồm Vốn Vay Gốc, Lãi, Thuế và Bảo Hiểm.

Power of Attorney - GIẤY ỦY QUYỀN

Một văn kiện trong đó người ủy nhiệm trao quyền cho một người đại diện. Người đại diện thực hiện dưới sự trao quyền như vậy đôi khi được gọi là “Người được ủy Quyền.”

Recording - LƯU HỒ SƠ

Lưu trử các văn bản liên quan đến bất động sản với cơ quan chính phủ thích hợp như hồ sơ công.

Settlement Statement - BẢN BÁO CÁO THANH TOÁN

Cung cấp đầy đủ chi tiết các chi phí liên quan đến giao dịch bất động sản.

TRID

TILA-RESPA Các Công Bố Tích Hợp