Minh bạch giao dịch của bạn

Đối với hầu hết mọi người, mua nhà cần phải vay mượn tiền từ ngân hàng. Trong quá trình đăng ký và đóng hồ sơ vay tiền, bạn sẽ nhận được một số form (biểu mẫu) khác nhau để tạo điều kiện cho giao dịch rõ ràng và thuận lợi hơn.

Các form (biểu mẫu) này bao gồm Dự toán Khoản vay, Biên bản đóng hồ sơ vay tiền và Báo cáo thanh toán. Nhìn chung, bạn sẽ nhận được Dự toán Khoản vay và Biên bản đóng hồ sơ từ ngân hàng cho vay, trong khi Báo cáo thanh toán thì sẽ được công ty bất động sản, nhân viên ký quỹ hoặc đại lý thanh toán của bạn cung cấp.

Chú ý quan trọng: Bên ngân hàng cho vay của bạn có thể cho phép bạn sửa đổi hoặc bỏ qua thời gian chờ 3 ngày nếu bạn cần gấp khoản vay để giải quyết vấn đề tài chính cá nhân. Chính phủ đã xác định rằng đại dịch COVID-19 đủ điều kiện được coi là một trường hợp khẩn cấp về tài chính như vậy. Liên hệ với bên cho vay của bạn để biết thêm chi tiết.

Thời gian xem xét hồ sơ

Bên cho vay của bạn sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin để giúp bạn hiểu rõ chi phí của khoản vay và phí dịch vụ thanh toán. Hãy dành thời gian để tự tìm hiểu các thông tin quan trọng này.

Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu bạn dành ra ít nhất ba ngày để xem xét các thông tin trước khi đóng hồ sơ. Hãy liên hệ với ngân hàng cho vay của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về khoản vay hoặc các khoản phí liên quan. Bất kỳ thay đổi lớn nào về khoản vay, ví dụ như loại khoản vay hay lãi suất, sẽ đòi hỏi bạn phải cung cấp thêm thông tin và phải chờ đợi thêm ba ngày nữa.

Biểu mẫu

Dự toán khoản vay

Cục Bảo vệ Tài chính Tiêu dùng, hay CFPB, yêu cầu ngân hàng cho vay của bạn phải cung cấp Dự toán khoản vay trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đăng ký vay tiền của bạn. Dự toán khoản vay liệt kê chi tiết các điều kiện cho khoản vay của bạn cùng với chi phí đóng hồ sơ theo quy định.

Biên bản đóng hồ sơ

CFPB cũng yêu cầu Biên bản đóng hồ sơ. Mặc dù ngân hàng cho vay của bạn chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu này, họ có thể giao trách nhiệm đó cho công ty chủ quản của bạn. Bạn sẽ nhận được Biên bản đóng hồ sơ của mình ít nhất ba ngày làm việc trước khi đóng giao dịch của bạn.

Báo cáo thanh toán

Bạn sẽ nhận được Báo cáo thanh toán từ công ty chủ quản hoặc đại lý thanh toán khi đóng giao dịch của mình. Báo cáo này liệt kê chi tiết các chi phí và lệ phí cuối cùng phải thanh toán hoặc số tiền nhận được thông qua giao dịch của bạn. Hãy lưu giữ báo cáo trong hồ sơ của bạn và sử dụng cho mục đích khai thuế.