Bảo Chứng Là Gì?

Sau khi đề nghị mua nhà hoặc bất động sản khác của quý vị được người bán chấp nhận, giao dịch của quý vị chuyển vô "bảo chứng."

"Bảo chứng" là thuật ngữ mô tả bên thứ ba trung lập quản lý nguồn vốn, chứng từ và nhiệm vụ cụ thể cho việc đóng giao dịch (hoặc thanh toán, như thường được biết đến), như được nêu trong thỏa thuận mua bất động sản hoặc hợp đồng bán. Mục đích của bảo chứng là để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch bằng cách quản lý giải ngân nguồn vốn và chứng từ.

Những Người Tham Gia Quan Trọng

Theo tập quán địa phương, người mua hoặc người bán tham gia vào giao dịch sẽ chọn nhà cung cấp bảo chứng, mặc dù họ thường dựa vào chuyên viên địa ốc để đưa ra quyết định này. Nhà cung cấp này có thể là công ty bảo chứng, nhân viên về quyền sở hữu hoặc luật sư về bảo chứng/quyền sở hữu, tùy thuộc vào nhiều yếu tố cần cân nhắc, bao gồm cả vị trí địa lý của giao dịch.

Vai Trò

Nhà cung cấp bảo chứng có thể có nhiệm vụ sắp xếp và/hoặc theo dõi các yêu cầu và điều kiện được nêu trong hợp đồng mua. Những điều này có thể bao gồm kiểm tra nhà, mua bảo hiểm nhà, hoàn tất việc sửa chữa đã thương lượng và các yêu cầu về vay mượn tiền.

Quy Trình

Sau khi tất cả điều kiện giao dịch được thỏa mãn, bao gồm cả việc thực hiện tất cả các chứng từ cần thiết để hoàn tất giao dịch, công ty bảo chứng sẽ giải ngân nguồn vốn cho người bán và những bên khác, tất cả theo thỏa thuận mua.

Chi Phí

Chi phí của dịch vụ bảo chứng được người mua hoặc người bán trả được xác định theo tập quán địa phương, điều kiện thị trường, hoặc thỏa thuận hợp đồng được thực hiện trong phạm vi đề nghị mua.

"Đóng"

Sau khi tất cả các công việc được mô tả trong thỏa thuận mua bán đã được hoàn thành và nguồn vốn thích hợp được giải ngân, giao dịch hoàn thành và đóng bảo chứng.