Thông Báo Về Quyền Riêng Tư

Có hiệu lực: Ngày 1 tháng 10 năm 2019
Lần cập nhật thông báo mới nhất: Ngày 1 tháng 1 năm 2021

Thông báo về Quyền riêng tư này mô tả cách First American Financial Corporation cùng các công ty con và chi nhánh (được gọi chung là “First American”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin của quý vị.

Thông báo về Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi nhận được từ quý vị chỉ bằng các cách thức trực tiếp (không phải qua trực tuyến), cũng như từ các bên thứ ba, khi quý vị tương tác với chúng tôi và/hoặc sử dụng và tiếp cận các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi (sau đây được gọi là “Sản phẩm”). Để biết thêm thông tin về các thực hành bảo mật, bao gồm cả các thực hành trực tuyến của chúng tôi, vui lòng truy cập trang https://www.firstam.com/privacy-policy/ Các thực hành được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này tuân theo luật hiện hành tại những nơi chúng tôi hoạt động.

Chúng Tôi Thu Thập Các Loại Thông Tin Nào Về Quý Vị?

Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin về quý vị. Để tìm hiểu thêm về các loại thông tin mà chúng tôi thu thập, vui lòng truy cập trang https://www.firstam.com/privacy-policy/.

Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin Về Quý Vị Bằng Cách Nào?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân và phi cá nhân về quý vị: (1) trực tiếp từ quý vị; (2) tự động khi quý vị tương tác với chúng tôi; và (3) từ các bên thứ ba, bao gồm các bên kinh doanh và chi nhánh.

Chúng Tôi Sử dụng Thông Tin Về Quý Vị Như Thế Nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin về quý vị theo nhiều cách khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ỏ việc cung cấp các dịch vụ mà quý vị đã yêu cầu, thực hiện các giao dịch của quý vị, tuân thủ các luật liên quan và chính sách của chúng tôi cũng như để xử lý khiếu nại. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin của quý vị, vui lòng truy cập trang https://www.firstam.com/privacy-policy/.

Chúng Tôi Chia Sẻ Thông Tin Về Quý Vị Như Thế Nào?

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của quý vị. Chúng tôi chỉ chia sẻ các thông tin về quý vị, bao gồm chia sẻ cho các công ty con, chi nhánh và các bên thứ ba không liên kết: (1) khi có sự đồng ý của quý vị; (2) khi chuyển giao kinh doanh; (3) cho các nhà cung cấp dịch vụ; và (4) để phục vụ quy trình và bảo vệ về pháp lý. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị, vui lòng truy cập trang https://www.firstam.com/privacy-policy/.

Chúng Tôi Lưu Trữ và Bảo Vệ Thông Tin Về Quý Vị Như Thế Nào?

Bảo mật thông tin của quý vị là điều quan trọng đối với chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo thông tin về quý vị được bảo vệ. Chúng tôi nỗ lực hết sức để duy trì các biện pháp bảo vệ thực tế, tổ chức và kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại, phù hợp với luật hiện hành, để bảo vệ thông tin về quý vị.

Chúng Tôi Giữ Thông Tin Cá Nhân Về Quý Vị Trong Bao Lâu?

Chúng tôi giữ thông tin cá nhân về quý vị khi còn cần thiết, phù hợp với mục đích mà nó được thu thập, nhu cầu kinh doanh của chúng tôi và các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi.

Lựa Chọn Của Quý Vị

Chúng tôi cung cấp cho quý vị khả năng thực hiện các kiểm soát và lựa chọn nhất định liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin về quý vị. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các lựa chọn của mình bằng cách truy cập trang https://www.firstam.com/privacy-policy/.

Quyền Tài Phán Quốc Tế:

Sản phẩm của chúng tôi được lưu trữ và cung cấp tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (USA) và tuân theo các luật liên bang, tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ. Nếu quý vị đang truy cập Sản phẩm từ một quốc gia khác, xin lưu ý rằng quý vị có thể chuyển thông tin cá nhân cho chúng tôi ở Hoa Kỳ và quý vị đồng ý với việc chuyển giao và sử dụng thông tin cá nhân phù hợp với Thông báo về Quyền riêng tư này. Quý vị cũng đồng ý tuân thủ quy định của các luật liên bang, tiểu bang và địa phương hiện hành của Hoa Kỳ liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm của quý vị và các thỏa thuận của quý vị với chúng tôi.

Chúng tôi có thể thay đổi Thông báo về Quyền riêng tư này theo từng thời điểm. Bất kỳ và tất cả các thay đổi đối với Thông báo về Quyền riêng tư này sẽ được nêu trên trang này và được cung cấp trực tiếp hoặc bằng phương thức điện tử khác nếu thích hợp. VIỆC QUÝ VỊ TIẾP TỤC SỬ DỤNG, TRUY CẬP HOẶC TƯƠNG TÁC VỚI CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI HOẶC VIỆC QUÝ VỊ TIẾP TỤC LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI SAU KHI THÔNG BÁO NÀY ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO QUÝ VỊ SẼ LÀ TUYÊN BỐ RẰNG QUÝ VỊ ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

dataprivacy@firstam.comhoặc số điện thoại miễn phí 1-866-718-0097.

Dành Cho Cư Dân California

Nếu quý vị là cư dân California, quý vị có thể có một số quyền theo luật của California, bao gồm nhưng không giới hạn ở Đạo Luật Về Quyền Riêng Tư Của Người Tiêu Dùng California năm 2018 (“CCPA”). Tất cả các cụm từ được sử dụng trong phần này sẽ có cùng ý nghĩa như những cụm từ được sử dụng theo luật pháp của California, bao gồm cả CCPA.

Quyền Được Biết.

Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ cho mình những thông tin sau: (1) các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về hoặc từ quý vị; (2) các loại nguồn mà từ đó thông tin cá nhân được thu thập; (3) mục đích kinh doanh hoặc thương mại của việc thu thập và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị; (4) các loại bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân; và (5) các phần cụ thể của thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập. Để gửi yêu cầu đã xác minh cho thông tin này, hãy truy cập chính sách bảo mật trực tuyến của chúng tôi tại địa chỉ www.firstam.com/privacy-policyđể gửi yêu cầu của quý vị hoặc gọi theo số điện thoại miễn phí 1-866-718-0097. Quý vị cũng có thể chỉ định một đại diện được ủy quyền để thay mặt quý vị gửi yêu cầu bằng cách truy cập chính sách bảo mật trực tuyến của chúng tôi tại địa chỉ www.firstam.com/privacy-policy để gửi yêu cầu của quý vị hoặc bằng cách gọi vào số điện thoại miễn phí 1-866-718-0097 và gửi bằng chứng bằng văn bản về sự ủy quyền đó vào địa chỉ dataprivacy@firstam.com.

Quyền Xóa Thông Tin

Quý vị cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập và về quý vị. Quyền này tuân theo một số trường hợp ngoại lệ theo CCPA và luật hiện hành khác. Để gửi yêu cầu đã xác minh về việc xóa thông tin, hãy truy cập chính sách bảo mật trực tuyến của chúng tôi tại địa chỉ www.firstam.com/privacy-policy để gửi yêu cầu của quý vị hoặc gọi theo số điện thoại miễn phí 1-866-718-0097 Quý vị cũng có thể chỉ định một đại diện được ủy quyền để thay mặt quý vị gửi yêu cầu bằng cách truy cập chính sách bảo mật trực tuyến của chúng tôi tại địa chỉ www.firstam.com/privacy-policy để gửi yêu cầu của quý vị hoặc bằng cách gọi vào số điện thoại miễn phí 1-866-718-0097.

Quá Trình Xác Minh

Đối với yêu cầu biết hoặc xóa thông tin, chúng tôi sẽ xác minh danh tính trước khi trả lời yêu cầu của quý vị. Để xác minh danh tính của quý vị, chúng tôi thường đối chiếu thông tin nhận dạng được cung cấp trong yêu cầu của quý vị với thông tin chúng tôi có trong hồ sơ về quý vị. Tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm của thông tin cá nhân được yêu cầu, chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp xác minh nghiêm ngặt hơn để xác minh danh tính của quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông tin và/hoặc yêu cầu quý vị ký vào một bản cam đoan sẽ chịu hình phạt nếu khai man.

Thông Báo Về Việc Bán Thông Tin

Chúng tôi không bán thông tin về cư dân California, và cũng không bán thông tin về cư dân California trong 12 tháng qua. Chúng tôi không có kiến thức thực tế về việc bán thông tin của trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi.

Quyền Vè Không Phân Biệt Đối Xử

Quý vị có quyền thực hiện các quyền của mình theo luật pháp California, kể cả theo CCPA, mà không bị phân biệt đối xử. Theo đó, First American sẽ không phân biệt đối xử với quý vị dưới bất kỳ hình thức nào nếu quý vị chọn thực hiện các quyền của mình theo CCPA.

Thông Báo Về Việc Thu Thập

Để tìm hiểu thêm về các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về cư dân California trong 12 tháng qua, vui lòng xem phần “Chúng Tôi Thu Thập Các Thông Tin Nào Về Quý Vị” tại trang https://www.firstam.com/privacy-policy Để tìm hiểu về các nguồn mà chúng tôi đã thu thập thông tin đó, mục đích kinh doanh và thương mại của việc thu thập thông tin đó và các loại bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin đó, vui lòng xem “Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin Về Quý Vị Như Thế Nào”, “Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Về Quý Vị Như Thế Nào” ”và “Chúng Tôi Chia Sẻ Thông Tin Về Quý Vị Như Thế Nào” tại trang https://www.firstam.com/privacy-policy.

Thông Báo Về Việc Bán Thông Tin

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của cư dân California trong 12 tháng qua.

Thông Báo Về Việc Tiết Lộ

Để tìm hiểu thêm về các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể đã tiết lộ về cư dân California trong 12 tháng qua, vui lòng xem “Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Về Quý Vị Như Thế Nào” và “Chúng Tôi Chia Sẻ Thông Tin Về Quý Vị Như Thế Nào” trên trang https://www.firstam.com/privacy-policy.