Các Loại Hợp Đồng Bảo Hiểm Quyền Sở Hữu

Hợp Đồng Cho Bên Cho Vay

Nếu quý vị đã từng thế chấp một căn nhà, có thể là quý vị cần phải mua một hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu. Hợp đồng cho bên cho vay này (thường gọi là hợp đồng bảo hiểm vay vốn) được yêu cầu bởi hầu hết các công ty cho vay như một cách để đảm bảo quyền lợi an toàn của họ đối với căn nhà. Hợp đồng bảo hiểm này bảo vệ ngân hàng hoặc công ty cho vay khác trong khoảng thời gian họ còn duy trì quyền lợi đối với căn nhà (thường là cho đến khi khoản thế chấp của quý vị được thanh toán hết).

Điều khoản bảo hiểm quyền sở hữu

Hãy xem video này để hiểu bảo hiểm quyền sở hữu sẽ bảo vệ căn nhà của bạn như thế nào.

Xem thư viện video của chúng tôi

Hợp Đồng Bảo Hiểm Của Chủ Sở Hữu

Tuy nhiên, với tư cách người mua, quý vị cũng muốn bảo vệ khoản đầu tư của mình – và quyền sở hữu đi cùng với khoản đầu tư đó. Đó là lý do vì sao nên mua một hợp đồng bảo hiểm của chủ sở hữu để bảo hiểm cho quyền sở hữu, vì nó sẽ bảo vệ các quyền lợi của quý vị với tư cách chủ nhân căn nhà trong thời gian mà quý vị hoặc người thừa kế của quý vị còn có quyền lợi đối với căn nhà đó.

Cả hai loại hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu đều không chỉ trả tiền bồi thường và phí pháp hợp lệ lý để chống lại các vấn đề tiềm ẩn về quyền sở hữu, mà còn giúp giảm các rủi ro về quyền sở hữu bằng cách thực hiện một cuộc tra cứu quyền sở hữu kỹ lưỡng trước khi phát hành một trong hai loại hợp đồng.

Những Thông Lệ

Có các loại thông lệ khác nhau đối với việc mua bảo hiểm quyền sở hữu. Tại một số vùng của đất nước, theo thông lệ, người bán sẽ mua hợp đồng bảo hiểm của chủ sở hữu cho người mua, trong khi đó tại một số vùng khác, hợp đồng bảo hiểm của chủ sở hữu có thể hoàn toàn không bắt buộc.

Các Giao Dịch Tái Cấp Vốn (Refinance)

Nếu quý vị đang cân nhắc việc tái cấp vốn cho khoản thế chấp của mình, quý vị có thể ngạc nhiên khi thấy rằng mình buộc phải mua một hợp đồng bảo hiểm của bên cho vay mới để bảo hiểm quyền sở hữu. Điều này là do một hợp đồng bảo hiểm cho bên cho vay chỉ cung cấp dịch vụ bảo hiểm trong thời hạn của khoản vay. Khi một căn nhà được tái cấp vốn, thì thời hạn của một khoản vay chấm dứt và một thời hạn khác bắt đầu. Do đó, bắt buộc phải có một hợp đồng bảo hiểm của bên cho vay mới đối với quyền sở hữu. Vì một hợp đồng bảo hiểm của chủ sở hữu cung cấp dịch vụ bảo hiểm trong khoảng thời gian cho đến khi quý vị hoặc người thừa kế của quý vị còn nắm giữ quyền lợi đối với căn nhà, nên không cần phải mua một hợp đồng bảo hiểm của chủ sở hữu mới khi tái cấp vốn.