Các Video

Mua Nhà: Part I

Mua nhà là một niềm hạnh phúc, nhưng quá trình mua nhà cũng có lúc khá phức tạp.

Mua Nhà: Part II

Bạn trả giá mua một căn nhà và người bán chấp thuận. Còn nhiều bước bạn vẫn phải làm trước khi bạn có thể hoàn thành quá trình mua bán và dọn vào nhà mới.

Bảo Hiểm Quyền Sở Hữu Là Gì?

Hãy xem video này để hiểu bảo hiểm quyền sở hữu sẽ bảo vệ căn nhà của bạn như thế nào.

Quy Trình Tra Cứu Quyền Sở Hữu

Hãy xem video này để hiểu bảo hiểm quyền sở hữu sẽ bảo vệ căn nhà của bạn như thế nào.

Tại sao bạn cần có bảo hiểm quyền sở hữu

Hãy xem video này để hiểu bảo hiểm quyền sở hữu sẽ bảo vệ căn nhà của bạn như thế nào.

Điều khoản bảo hiểm quyền sở hữu

Hãy xem video này để hiểu bảo hiểm quyền sở hữu sẽ bảo vệ căn nhà của bạn như thế nào.

Chi Phí Bảo Hiểm Quyền Sở Hữu

Hãy xem video này để hiểu bảo hiểm quyền sở hữu sẽ bảo vệ căn nhà của bạn như thế nào.

Ước Tính Khoản Vay

Cục Bảo vệ Tài chính Tiêu dùng, hay CFPB, yêu cầu ngân hàng cho vay của bạn phải cung cấp Dự toán khoản vay trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đăng ký vay tiền của bạn. Dự toán khoản vay liệt kê chi tiết các điều kiện cho khoản vay của bạn cùng với chi phí đóng hồ sơ theo quy định.

Công Bố Đóng Hồ Sơ

CFPB cũng yêu cầu Biên bản đóng hồ sơ. Mặc dù ngân hàng cho vay của bạn chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu này, họ có thể giao trách nhiệm đó cho công ty chủ quản của bạn. Bạn sẽ nhận được Biên bản đóng hồ sơ của mình ít nhất ba ngày làm việc trước khi đóng giao dịch của bạn.